HABITUDSER

Billeder af frøer - GIFMANIA

 

PORTFOLIO GRUPPE 15

 

Gruppens medlemmer:

Margrethe Grønvold Friis

Mariella Smidt

Tobias Aske Kristensen

Mette Hein

Ida De Magos

 

 

Som en del af vores projektarbejde på Læring og forandringsprocesser på Aalborg universitet har vi fået til opgave at beskrive den proces, som vi har været igennem lige fra start og til den store dag, hvor vi har færdigarbejdet projektet, og det skal afleveres.

På denne side vil vi således præsentere jer for vores arbejdsproces gennem beskrivelser af vores overvejelser fra de forskellige gruppemøder, som vi har haft. Dette er lige fra de første tanker om udformningen af den første problemformulering, til mere detaljerede overvejelser omkring betydning for vores valg af metode og teori i forhold til vores analyse og diskussion.

Vi håber også, at I kan få et lille indblik i det sociale aspekt af gruppearbejdet hvilket vi både viser i form af tekst og billeder.

 

 

<a href="http://www.gifmania.dk/Animerede-Gif-Dyren/Animerede-Billeder-Froer/Animationer-Giffer-Billeder-Af-Froer/" target="_blank"><img src="http://www.gifmania.dk/Animerede-Gif-Dyren/Animerede-Billeder-Froer/Animationer-Giffer-Billeder-Af-Froer/Billeder-Af-Froer-73291.gif" alt="Billeder af frøer - GIFMANIA" /></a>

<a href="http://www.gifmania.dk/Animerede-Gif-Dyren/Animerede-Billeder-Froer/Animationer-Giffer-Billeder-Af-Froer/" target="_blank"><img src="http://www.gifmania.dk/Animerede-Gif-Dyren/Animerede-Billeder-Froer/Animationer-Giffer-Billeder-Af-Froer/Billeder-Af-Froer-73291.gif" alt="Billeder af frøer - GIFMANIA" /></a>

Onsdag d. 4. november på KUBnord

Til dette første rigtige gruppemøde, hvor vi var samlet alle fem fik vi lige set hinanden i øjnene, for at få afklaret, at vi gerne ville skrive projekt sammen. Herved var hovedformålet med dette møde, at få præciseret hvad vi gerne vil arbejde med.

Forud for mødet havde vi selv hjemme arbejdet med hvad vi hver i sær godt kunne tænke os, at projektet skal have sit fokus på. Ud fra vores tanker om problemformulering og problemfelt fik vi os en god snak om hvad problemfeltet kunne havne ud i, og hvad det så kunne give os af problemformulering.

Ud fra en snak om hvad det er vi gerne vil, og hvem vi gerne vil have som fokus for vores projekt forsøgte vi at sætte nogle erkendelsesopgaver op for os selv, som kunne være med til at sige hvordan vi gerne vil opnå en empiri, som skulle passe til det projekt, som vi gerne vil undersøge.

Her i fik vi afklaret, at det er gymnasieelever, som vi gerne vil ud og snakke med.

Vi havnede med stikord til problemfelt, som Tobias vil skrive videre på og sende til vejleder, foruden en foreløbig problemformulering.

Afslutningsvis forsøgte vi os at sætte datoer for deadlines. Her gik det op for os, at der ikke er særlig lang tid til at arbejde med dette projekt. Til trods for vores lille tidspress gik vi dog med højt humør.

 

 

 

Mandag d. 9. november

I dag har vi haft vores første vejledermøde med Marie.

Vi gik til dagens vejledermøde med en forhåbning om at få os en god snak om vores problemformulering og dertilhørende problemfelt.

Vi startede ud med forventningsafklaring i forhold hvad vi gerne vil have ud af vejledning, men også hvad hun ser, at vejledning er. Det har givet os en god forståelse for, hvad vi kan forvente, og hvad vi skal forberede os på til de næste gange, vi skal have vejledning for at kunne sætte os bedst i stand til at bidrage med meste, og derved også få mest ud af møderne.

Vi er stadig på et tidligt stadie i vores projektforvirring, hvilket også bar præg af vores indstilling til mødet.

Vi fik dog vished om, at vi er på rette vej og flere gode overvejelser, som vi fik drøftet til vores efterfølgende gruppemøde.

Her fik vi præciseret hvordan det er vi ønsker at forholde os til konkurrencestaten i forhold til, om vi opfatter den som en værende struktur, som påvirker de unge eller ej.

Vi har også fået startet et projekt design op, med de elementer, som vi forventer skal bringe os frem i processen med projektet.

Endelig fik vi også præciseret vores problemformulering, som dog stadig ikke er helt skarp.

 

 

Gruppemøde d. 11. november

På dette gruppemøde forberedt hvad vi gerne ville sende til den anden gruppe til workshopppen om fredagen.

Vi startede ud med en lille diskussion om hvad det egentlig er vi gerne vil sende – og egentlig igen igen komme ind på hvad det er vi gerne vil med vores projekt.

Op til mødet havde vi hver for sig uddelegeret nogle opgaver, som vi kiggede igennem og prioriterede hvad der var vigtigt, at de så, og hvad der var vigtigt “bare” var til brug for vores interviewguide. Det vi så valgte at sende til dem var vores problemfelt og problemformulering, samt vores tanker om metode. I vores forsøg på at sætte en interviewguide op, gik det op for os, at det kunne være rart at være afklarede i forhold til vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet. Dette satte gang i en helt ny diskussion, og vi derfor ikke helt kom til at arbejde med interviewguiden. Det vi kom frem til var, at vi vil ikke lave en direkte kritik af konkurrencestaten, men at vi ser der er en virkelighed og strukturer MEN vi vil gerne have fokus på de unges erfaringsverden.

Vi troede først vi å et sted mellem kritisk teori og socialkonstruktivisme, men senere lå vores forvirring, om vi er et sted mellem fænomenologi og socialkonstruktivisme.

Vi satte os derfor for, at uddelegere nogle opgaver, hvor vi skulle gå hjem og stusse over hvad de forskellige videnskabsteoretiske tilgange EGENTLIG vil have af betydning for vores projekt.

Hvad er det for en viden, som vi får ud af det?

Hvad har det af betydning for metode?

Hvad er det for nogle teoretikere, som vi kan bruge?

Vi fik også aftalt, at Tobias og Margrethe snupper det første interview, som er på næste tirsdag.

 

 

Gruppemøde + workshop d. 13. november

Til dagens gruppemøde brugte vi lang tid til at forholde os til den anden gruppes tekst.

Det den anden gruppe står over for, er lidt nogle af de samme forvirringer, som vi også har. Det har været rart, at kunne forholde sig lidt ude fra på deres tanker, for at kunne stille spørgsmålstegn, for hvad det er de egentlig vil – og hvad det har af betydning for hvad de gerne vil vide. I forbindelse med vores tanker om vores eget oplæg, kom vi igen ind over hvilken videnskabsteoretisk tilgang, som vi selv falder ind i. Dette har også lidt været noget, som vi har manglet for at kunne komme igang med en interviewguide.

Der er vi faldet på Socialkonstruktivismen – og har haft en god samtale omkring hvad det giver af betydning. Og hvordan vi så forholder os til ifht hvordan vi opfatter, om der er en konkurrencestat eller ej.

I denne forbindelse har vi snakket omkring hvordan vi bringer logikkerne ind på banen. Der er vi kommet frem til, at deres logikker er kun vigtige, hvis de selv tillægger det værdi.

Men det har været med til at stille nye spørgsmål til os selv:

Reropducerer de logikkernes sprog?

Hvad får vi så viden om?

Vores kritikse er så, at vi kan se evt mange spørgsmål, som

Vi må gerne være holdningsbasserede, når vi har empirisk og teoretisk baggrund bag det.

Efter at vi har fast sat os på vores videnskabteoretiske ståsted, havde vi en snak omkring hvad det gav af betydning for metode –

Hvordan de reproducerer de logikker?

Hvordan de gør deres liv?

Dette har været i forbindelse en diskussion omkring hvilken slags interview vi gerne vil have - og i hvor høj grad det skal være livshistorisk eller ej. Før vi gik til workshoppen blev vi enige om, at vi gerne vil tage udgangspunkt i Järvinen og det interaktionistiske interview.

Til selve workshoppen var det rart at få snakket med den anden gruppe og deres vejleder, og fik et godt pust til at komme videre i processen, så vi snart kan have en interviewguide i skabet.

 

 

 

Gruppemøde d. 16. november

Til dagens gruppemøde har det været vigtige for os, at blive helt klar til at udføre vores interview i denne uge. To af dem, med tre personer er tirsdag - dagen efter.

 

Før det havde vi en forventningsafklaring i forhold til hvad vi gerne vil have ud af vores gruppemøder. Både i forhold til hvad der skal ske på møderne, men også hvorvidt vi alle SKAL være der eller ej.

Vi blev enige om, at vi mødes for at komme videre. Hvis vi har skrevet noget, som de andre skal læse og forholde sig til, så skriver vi i det i vores private FB gruppe, så de andre kan se det. Og vi snakkede også om, at vi ikke behøver alle kunne være til et møde, men det vil være rart hvis vi kan.

 

For at kunne få vores interviewguide lavet, havde vi stadig ufaklarigheder omkring vores problemformulering, og hvilke arbejdsspørgsmål, som skulle hjælpe os med at kunne besvare problemformuleringen. Herigen snakkede vi også om hvordan vores videnskabsteoretiske ståsted påvirkede hvad det er vi kan få ud af vores interviews.

 

Da vi havde været godt omkring lidt af det hele fik vi færdiggjort vores interviewguide, hvor vi både havde en masse gode ting, som vi gerne vil ind på - og nogle sjove øvelser, som vi gerne vil foretage med de søde unge mennesker.

 

Gruppemøde d. 18. november

Dagens gruppemøde har i høj grad stået på at snakke om vores interviews, og forberede det sidste til de to sidste interviews, som vi skal have på fredag.

Det var rart at være ude og snakke med dem, og det er helt sikker noget, som vi kan bruge til noget - vi skal bare lige finde ud af hvad og hvordan ;)

 

I forhold til hvad vi skal gøre med vores lydfiler, blev vi lidt enige om at skulle transskribere, så vi alle kunne læse hvad de har sagt. Vi fik uddellegeret hvem der skulle sørger for hvilke.

 

Efter lækre onsdagssnegle fik vi også snakket mere om hvad vi gerne vil have styr på, og fik i den forbindelse opdateret vores tidsplan, så vi mandag kan komme godt igennem med transskriberede interviews og kan starte på noget analyse.

Vi fik også fastlagt nogle flere gruppemøder og et vejledningsmøde.

 

 

 

Gruppemøde d. 25. november

Til i dag har vi skrevet videre på forskellige afsnit. I forbindelse med dette har vi snakket omkring hvordan vi alle får en føling med de forskellige afsnit, så vi både ved hvad de siger, men også får et ejerskab for dem.

Ellers brugte vi dagens gruppemøde på at have en forvirring om hvad vores probemfelt er, og hvad af det, som vi har skrevet, som skal være i problemfeltet.

For ikke at spilde tiden, og gøre os selv mere forvirrede end højest forventligt, så delte vi os op i små grupper, for at se på problemfelt - hvor meget ungdom, og hvor meget konkurrencestat. Her fandt vi frem til, at rykke rundt på de ting, som vi har skrevet.

Vi fik også sat de forskellige metodedele sammen, og fik skrevet dem lidt mere sammen til en sammenhængende tekst. Der er dog stadig punkter for dette afsnit, som ikke er der endnu.

 

Efter en god frokost og sammenligning af vores navne på navnestatistik, fik vi sat de forskellige afsnit sammen, så de er klar til at blive sendt til vore vejleder.

 

Afslutningsvis snakkede vi også om vores planlægning af den sidste tid, og hvordan vi også selv kan få vores tid til at hænge sammen.

 

Vi er stadig ikke helt afklarede med, hvad vi mener med logikker, hvilket skabte lidt forvirring. Derfor har vi lidt endnu udsat vore tematiseringer af vores empiri, så vi kan få flere forudgående afsnit til at sidde i skabet før det.

 

Derfor vil vi gerne passe på, at det ikke kun er én person, som fx ved noget om vores teori.

 

 

 

Gruppemøde d. 27. november

Vi har i dag haft endnu et gruppemøde, hvor vi denne gang har været mere forberedte på hvad vi ville bruge det til, end første gang vi mødtes med vores vejleder.

 

Vi har før mødet været lidt forvirrede i forhold til hvor vi står med Ziehe og Bourdieu - og hvordan det præcist har betydning for vores ontologi og epistemologi. Dette har betydet, at vi i vores samtale med vejleder har ledt os til, at vi vil bruge Bourdieu som hovedteori.

Vi er dog bevidst om, at vi har Ziehe i baghovedet - og bliver på en måde en del af vores empiri. Hvad vi helt vil bruge Ziehe til er, at vi skal forholde os til hvad vi mener om objektive sturkturer. Vi vil bruge ham til at sige hvad der sker i 2015 - og derved gøre vores projekt tidsaktuelt. Og det er i den sammen kontekst, at vi har Ove K i baghovedet, og vil bruge i vores analyse.

 

Vi er også blevet bevidste om, at nogle af de antagelser, som vi har læst os frem til, og lige nu bruger lidt for groft, er det en god idé at få fra skrevet os en smule. Derved ikke skrive det helt væk, men at få taget afstand fra, at det er gyldige sandheder, som vi bare tager på skuldrene.

 

Som en lille metarefleksion efter mødet, så har vi tænkt over, at det er rart at have en vejleder, som er SÅ meget med på hvad det er vi skriver om. Og derved også har meget at sige, og kan været kritisk over for den forvirring, som vi sidder i.

 

Til næste møde på mandag, så har vi læst os ind på Murning og Marie - i forhold til hvordan de har brugt Bourdieu i deres analyser. Og hvor de har gjort det på en lidt anden måde, end så mange andre anvender ham.

Vi ønsker også at have et udkast til videnskabsteori - men hvor vi så (senere) kan skrive mere ud, hvad det PRÆCIST er vi står. Og hvad det er for nogle analyseberende begreber, som vi gerne vil anvende.

Vi er stadig lidt forvirret omkring hvad det er vi mener med strukturer, men det skal en god weekend nok gøre os endnu mere forvirrede omkring.

 

 

Gruppemøde, 30. november

Vi startede dagen med at have fokus på hvad der skulle sendes til opponentgruppe (som vi snart skal til at snakke med igen), men det udviklede sig hurtigt til en større diskussion af hvad vores problem er, og hvordan det skal ses ind i det Bourdieuske perspektiv, vi nu mere eller mindre har valgt til opgaven.

Efter vores sidste vejledermøde blev vi lidt skrupforvirrede - eller ikke helt endnu afklarede på hvor vi står i forhold til de forfattere, som vi har læst os ind på, og forstået vores informanter ud fra.

I weekenden har en skrevet et stort udkast til Videnskabsteori, som stadig kan skrives videre på, men vi sender det til den anden gruppe, som det er.

Vi har overvejet om vi skal skrive om på vores problemfelt igen igen - hvor vi nu gerne vil give en armslængde til hvad andre har skrevet om i vores felt. Vi vil gerne sætte spørgsmålstegn ved hvad fx Illeris med venner har sagt. Dette synes vi, at vi er ved at have gjort nu.

Konkurrencestaten er nu ude af vores projekt som begreb. Vi ser nu logikkerne som produkt af de strukturer som vi skriver frem.

Vi tog så en snak omkring hvordan vores “nye” projektdesign ser ud - i forbindelse med hvad de forskellige analyseafsnit kan give os. Her kom vi godt i gang med en masse tegninger, som nok gjorde os mere kloge på hvad hinanden sagde.

Vi har også fået snakke store tanker om hvilke fancy-kaffe vi drikker - og hvad de kan sige om os.

Vi synes ikke længere, at vi hedder Ung i Konkurrencestaten - selvom det er navnet på vores gruppe. Vi har snakket om vores proces lidt også, og hvor glade for, at vi ikke sidder fastlåst i et sommerhus, men at vi godt kan lide hinanden.

Vi er ved at nå et punkt, hvor vi gerne vil igang med de første skridt til analysen, meeeeeen der er lige stadig nogle små ting, som vi gerne vil have fast først.

 

 

 

Gruppemøde 02. december

Vi startede dagen ud med at forholde os til hvad den anden gruppe har sendt til os, før vi skal mødes med dem i morgen. Det var rart lige at kigge lidt på de andres skriverier, for at se hvor langt de er, og vi havde en god snak om de ting, som vi nu syntes vi kunne hjælpe dem med.

 

I forhold til vores ståsted med Bourdieu, så ser vi lige nu, at vi kan bruge ham til at forstå disse unge indefra. De er dem de er, fordi de er bundet af et samfund - men det siger han ikke noget om.

 

Og vi har endnu flere diskussioner og gafler og kaffe, samt tænder. For det er vigtigt!

 

Efter en god frokostpause har vi givet os i kast med at uddelegere nogle forskellige opgaver, så vi kan få tjekket nogle af tjek-boksene af, som vi har skitseret, at vi gerne vil have klar før vi kan få analysen i gang.

 

Der har været et eller andet som vi har været omkring i dag, som har fået det til at sige klik. Der var et eller andet, vi blev enige om ift. vores analyseopbygning, som nok har gjort os klogere på hvad det egentlig er vi har gang i.

Dette gælder for vores Bourdieu-arbejde, hvor vi knækkede en kode ift. hvordan alle begreberne hænger sammen og præsenterer det for de andre i morgen.

 

 

 

Gruppemøde 3. december 2015

I dag havde vi et lille møde, før vi skulle til opponentsamtale med den anden gruppe og vores vejledere. Her kom vi godt igennem nogle af alle de småting, som vi stadig ikke helt synes er i skabet, før vi går i kast med analysen.

Hertil havde vi aften før skrevet kloge ting, som vi har præsenteret for hinanden, så vi har kunnet få et fælles sprog for de ting, som vi har siddet med, og få uddybet nogle afklaringer, som vi ikke helt kunne hitte ud af, da vi sad med det alene.

 

Til weekenden har vi givet hinanden et par lækre opgaver, som vi kan hygge os rigtig meget med :)

 

 

 

Gruppemøde 7. december 2015

Vi har startet dagen med at snakke om hvad vi gerne vil komme igennem i dag.

I den forbindelse kom vi ind på en overvejelse af hvad vi snakkede om i torsdags til workshoppen med den anden gruppe. Her i er det igen igen igen en diskussion om hvordan det liiige er vi bruger Z og Ove, samt hvad vi lige skal med B.

Vi fik fordelt os ud på nogle opgaver, som vi fik samlet sammen.

Vi har holdt en lille fest over, at VT og metodeafsnit nu er done! Så meget som det nu kan være.

 

Vi er VIRKELIG glade for, at vi har ventet såååå lang tid på at starte vores analyse - for nu synes vi, at vi har været omkring nogle af alle de afklaringer, som vi før har syntes har vi har manglet for at kunne komme rigtigt i gang. Der er stadig småting, som vi gerne vil have afklaret først, men forvirringen er væsentlig aftaget med tiden.

 

Vi har også haft en god afklaring af hinandens søskende, og hvor mange børn de så har.

 

I rettelsen af vores videnskabsteoretiske afsnit har vi haft en god snak om B som strukturalistisk konstruktivist - er det det sammen som poststrukturalist? Det tror vi lige nu.

 

Vi er interesserede i hvilke strategier, de har. Vi bruger vores analyse af ove og Ziehe til at lokalisere nogle specifikke logikker inden for det felt, vi undersøger, hvorved vi kan bruge disse logikker til netop at finde strategierne, men ikke forklare strategierne. Vi er interesserede i at finde de objektive strukturer, der har indflydelse på deres strategier.

 

Vi er ved at nå et sted, hvor vi kan stave til Bourdieu. Det er også en lille sejer. Og vi har nok også fået styr på hvordan det er vi skal lave referencer. Vi kommer til at skrive grimt, hvis vi ser for meget Bamse og Kylling!

 

 

 

Gruppemøde 8. december 2015

Vi har brugt det første af dagen på at blive endnu klogere på Borudieu, og arbejder fortsat med at få ham helt i skabet.

Vi har så meget tid, som vi slet ikke ved hvad vi skal bruge til, så vi synes det er passende også at have et afsnit i vores projekt, hvor vi udpensler hvad vores habitus er. Dette kan stå i fint spil med at vi har fuld styr på hinandens familiemedlemmer.

 

Vi har taget en beslutning om, hvordan vores analyse skal sættes helt i bokse. Og det er der vi holder den! Efter vi har fast sagt det, så har vi haft en snak om hvad det er vi vil gøre med vores tematikker. Og må de hjælper os, eller om de forvirrer os lige nu. Nu har vi besluttet os for, at vi beskriver de strategier de laver inden for de tematikker, som vi har lavet tematikker omkring.

 

Vi fik brugt lidt tid på at ordne vores transkriberede dokumenter, og flytte citater frem til til analyse dele, som vi synes det skulle frem til.

Efter det, og en lille frokost kastede vi os ud i at gennemtæske metodeafsnittet - igen igen igen igen.

 

Vi har også fået undersøgt hvilke storcentre vi er - og hvad MØ har af betydning for os, og om hvorvidt hun cykler rundt på en grim cykel på jagtvej.

 

Vi har forsøgt at lave en plan, så vi i morgen kan gå direkte igang med at knolke.

 

Vi tror vi er nået til et punkt, hvor vi gør os selv mere forvirrede ved at tro vi også skal tænke på navigeren. Det overvejer vi nu, at tale om i morgen, om vi skal droppe eller ej.

 

 

 

Gruppemøde 9. december 2015

Som den første dag i den helt igennem intensive skriveproces, er vi flyttet til Holmen, for at kunne være helt for os selv, og bare skrive derudaf. Og så er kaffen meget billigere.

 

Vi startede dagen med at tale godt omkring Bourdieu, for at gøre det endnu mere klart for os selv, hvad det egentlig er vi mener, når vi siger strategi og hvad det så har med navigering at gøre. Vi har fået kastet med en masse fakter, som måske har gjort det mere klart for os, hvad det er vi har gang i.

 

Vi har arbejdet intensivt med små projekter, og har både fået arbejdet i dybden med hver vores afsnit, men nu også har tid og plads til at kunne se på hinandens, og få arbejdet videre på dem. NU er metode færdigt, og mangler nu kun den sidste gennemlæsning. (Og nu synes vi også, at vi har arbejdet nok med den!) Vi har endelig også fået startet på analysen, og set på hvad vi kan bruge til hvad. Det er noget af et klippe-klistre arbejde, men det skal nok blive tl noget!

 

Endnu en fordel ved at være for os selv er, at vi har massere af kage samt der også er plads til at tage en lille snak om håndbold.

 

 

 

Gruppemøde 10. december

Efter vi er gået i arbejdslejr er vi begyndt at lave en lille check-in om morgen, for at sikre at vi alle har det godt, og lige høre hvad vi føler for de ting vi nu sidder med.

 

Vi har forsøgt at skære lidt ned i vores gode snakke, da vi gerne vil have en masse skrevet ned. Derfor har meget af dagen i dag været brugt på at få lavet endnu mere på vores teoriafsnit med den kære Bourdieu, og fået arbejdet videre med vores analyse.

Lige nu har vi en idé, om at vi kan starte ud med at beskrive deres fælles strategier, og så derefter kunne se hvordan de danner disse strategier ud fra hvilke strukturer, som påvirker dem, og de føler de skal leve op til.

Det er lidt af en håndfuld vi har gang i, så det bliver rart, når vi alle kan sidde med analysen.

 

I og med vi startede projektet ud med at finde et videnskabsteoretisk ståsted og udførte interviews, før vi faldt på vores teoretiske ståsted med Bourdieu, er vi nu gået i tænkeboks, omkring hvad det har af betydning for vores metodeafsnit. Her er det en afklaring af hvordan Bourdieu og Järvinen spiller sammen - og hvad vi egentlig har brugt og gjort.

 

Vi ønsker også at lige få et sidste vejledningsmøde, så vi har også brugt lidt tid i dag på at finde ud af hvad vi gerne vil sende og få kommentarer på, i forhold til hvor vi står lige nu. Vi skulle meget gerne være nået længere, når vi skal have vores møde på mandag, efter en laaaaang weekend, hvor vi også vil knokle videre. Men så tager vi den derfra.

 

Vi sluttede også aften af med en god omgang risengrød og en kop rødvin, for at fejre, at vi snart er ved at være der.

 

 

Gruppemøde 11. december 2015

I de her dage er det speciellt vores analyse, som vi har mange store og vilde tanker omkring.

I dag er vi gået videre med vores overvejelser og skriveri, i forhold til hvad det er vi lige har gang i.

 

Lige nu synes vi det er en vildt fed idé, at skrive de tematikker ud, som vi synes vi har fundet, fordi det er hvad vi kan se, at er det vigtige for de unge, som vi har snakket med.

 

Ud fra de her tematikker har vi snakket meget om, hvad det er for nogle strategier, som vi så kan se, at de bruger til at navigere i det her gymnasieshow.

 

Vi kan lidt se, at der er 5 forskellige strategier, som de lidt alle sammen snakker om at bruge. Det er nu noget, som vi arbejder videre med.

 

Vi knokler og knokler, men giver os også tid til at tage forskellige vigtige tests på nettet, så vi kan se hvilke storcentre vi er, eller hvilken karakter fra Beverly Hills 902010, som vi minder mest om.

 

Lidt i denne forbindelse har vi sjove tanker om vi kan anonymisere vores informanter, til at de har nye navne efter 902010 karaktererne, eller om det vil påvirke vores antagelser af dem lidt for meget.

 

Vi fik om formiddagen også sendt en masse Bourdieu og lidt start på analyse til vores vejleder.

 

 

Gruppemøde d. 12. december 2015

Vi ved at gå lidt i zombie-mode, hvor bruger alle vores vågne timer på at enten sidde med snotten i en skærm, eller en bog. Det er nu også ved til at betyde, at vi i dag har arbejdet godt igennem med vores forståelse af Bourdieu, og fået skrevet ud, hvad det er vi gerne vil bruge ham til.

 

Det har også været godt for os, med en god gåtur ned og hente pizza, så vi både får noget at spise, men også lidt luft til hovederne, så de kan tænke flere kloge tanker, og få dem ned på papir.

Vi er ved at have styr på vores tematikker! Og de er sgu ret så fede! Dette har medført, at vi også har taget videre diskussioner om hvad det lige er vi gør med de strategier. Det håber vi på, at vi får styr på i morgen.

 

Vi er ved at blive lidt tunget i hovedet, men det er rart at se, at det er ved at blive til noget!

 

 

 

Gruppemøde d. 13. december 2015

Vi har fundet ud af pointen med vores analyse!

Vi er havnet med, at det ikke er så nemt igen at beskrive en fælles strategi for vores informanter.

Derfor er vi nu havnet på, at vi bruger tematikkerne på at se feltet på tværs, men at vi så bruger strategierne, for at se hvordan vores informanter laver strategier, så de kan navigere i feltet. Det betyder så, at vores strategi tager udgangspunkt i de enkelte personer, da de på forskellige vis skriver sig ind i den fælles interesse, som ligger i feltet - nemlig at de alle arbejder for at gennemføre gymnasiet.

 

Dette giver også meget mere mening for os. På denne måde, vil vi så også bruge strategierne, til at se hvordan de unge bliver påvirket af strukturer, og hvordan de er eller ikke er med til at reproducere gældende normer og værdier.

 

 

Vi glæder os til vejledning i morgen, for at dobbelt-checke, om vi har så meget styr på det, som vi lige nu føler vi har. Dette har især været til vores forståelse af Bourdieu.

 

 

 

Gruppemøde 14. december 2015

Vi har været til vejledning i dag og er ved godt mod.

Til vejledningen har vi haft en god snak omkring hvordan og hvorledes med den kære Bourdieu og bestemt også hvad det er vi gerne vil med vores diskussion.

Vi er også blevet bekræftet i, at vi i en diskussion har mulighed for at hive andet ind, så længe det bliver sat ind i en kontekst.

Ud fra at vi har fortalt hvor vi er lige nu, fik vi en snak omkring Performance, da det kan understøtte vores egne resultater.

Vi er nu ved, at de strategier de har, hvor de har ting til fælles har vi ikke så meget med, da vi hellere vil beskrive deres nuancer.

 

Efter vores vejledning er det gået op for os, at vi har 100 timer endnu til at sparke røv i!

Men der skal kaffe til! Og lidt mere kaffe!

 

Efter den gode energi vi fik i morges er vi videre med arbejdet, hvor i skriver og skriver. Vi har dog stadog plads til at have det lidt sjovt med at se hvilke af vores informanter, som er hvilke karakterer fra Berverly Hills.

 

Vi har endnu ikke smidt nogen ud af gruppen, og slet ikke på grund af deres tænder, eller hvilken Berverly karakter vi selv er.

 

For ikke helt gå i fjolle-mode, når vi ikke sidder med næserne i skærmene, er vi begyndt at have check-lister for de alle vores afsnit, for at se, om det er nogle, som stadig skal finpusses, eller de stadig er under udarbejdelse. Dette giver et lækkert overblik over hvor langt vi er og hvem der sidder med hvad.

 

 

Gruppemøde d. 15. december 2015

I dag har vi igen virkelig fået knoklet derudaf.

 

Vi har fået skudt en delkonklussion for analysen af, kommet med et meget godt udkast til diskussionen, fået gennemgået vores videnskabsteoretiske afsnit og metoden.

 

Ud over det har vi også været forbi en masse pudslearbejde, så vi nu har fine bilag og rettet alle vores henvisninger i vores analyse til disse fine bilag. Det er sgu ved at spille det her!

Vi er dog lidt overraskede over, at vi alligevel nu er kommet op på 96 normalsider! Vi må maks skrive 100, så det skal nok blive en sjov dag i morgen, hvor vi skal rette godt igennem, og skrive en endelig konklusion.

 

Nu er det vigtigste for os, at vi kan få en god nats søvn, så vi kan rette amok i morgen, og lige skrive en konklusion.